Uczeń branżowej szkoły I stopnia i czteroletniego technikum który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

 

Wzór deklaracji - do pobrania

Uczniowie klas III składają deklarację do końca stycznia 2021r
w sekretariacie uczniowskim szkoły

3BG - zdaje egzamin z kwalifikacji MG.03
3F4 - zdaje egzamin z kwalifikacji RL.03
3L4 - zdaje egzamin z kwalifikacji RL.10
3P4 - zdaje egzamin z kwalifikacji TG.07

Termin egzaminu to czerwiec/lipiec 2021

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.