REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA
KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof.  Władysława Szafera w Rzemieniu, 39-322 Rzemień 243ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1


1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof.  Władysława Szafera w Rzemieniu, 39-322 Rzemień 243, zwany dalej Szkołą.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji.
3. Słuchaczem kursu może być:
-absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
-absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej;
-każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki niezależnie od ukończonej formy kształcenia.
4. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki, realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
5. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.
6. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.

ROZDZIAŁ  II
ORGANIZACJA KURSU

§ 2

1.    Kurs jest zorganizowany w formie zaocznej.
2.    Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
3.    Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
4.    Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem nauczania dopuszczonego do użytku przez Dyrektora Szkoły i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
5.    Jedna godzina zajęć teoretycznych i praktycznych trwa 45 minut.
6.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć wniosek w formie papierowej w sekretariacie Szkoły, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie oraz inne wymagane dokumenty np. profil kandydata na kierowcę.

§ 3

1.    Dokumentacja kształcenia na kursie obejmuje:
1)    program nauczania;
2)    dziennik zajęć;
3)    protokół przeprowadzonego egzaminu;
4)    ewidencję wydanych zaświadczeń.
2.    Program nauczania zawiera:
1)    nazwę i formę kształcenia;
2)    czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego realizacji;
3)    wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, określone w przepisach
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
4)    cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich możliwości i potrzeb;
5)    plan nauczania określający nazwę zajęć i ich wymiar;
6)    treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7)    opis efektów kształcenia;
8)    wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9)    sposób i formę zaliczenia.
3.    Do dziennika zajęć wpisuje się:
1)    imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2)    nazwy zajęć edukacyjnych;
3)    liczbę godzin zajęć;
4)    tematy zajęć.
4.    W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy.
5.    Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
1)    imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)    datę wydania zaświadczenia;
3)    numer zaświadczenia;
4)    potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

§ 4

1.    O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.
2.    Zasady rekrutacji i pierwszeństwa przyjęcia na kurs  opublikowane są na stronie internetowej Szkoły.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.
4.    Słuchacz zostaje z skreślony z listy uczestników w przypadku:
1)    niepodjęcia kursu w terminie 14 dni od jego rozpoczęcia;
2)    nieuzupełnienia wymaganych dokumentów;
3)    stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia dla siebie i innych na terenie Szkoły
4)    stosowanie przemocy na terenie Szkoły
5)    używanie i rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA


§ 5


1.    Uczestnicy kursu zwani dalej słuchaczami mają prawo do:
1)    zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)    uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu
2.    Słuchacze zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu, a w szczególności:
1)    uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem nauczania;
2)    dbać o dobre imię szkoły;
3)    odnosić się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników szkoły;
4)    dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd;
5)    przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i p/poż.;
6)    dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
7)    powiadomić Szkołę o zmianie adresu i innych podanych wcześniej danych osobowych.
3.    Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń rejestrujących.
4.    Zajęć nie wolno filmować, nagrywać  ani fotografować  zajęć bez zgody prowadzących.


ROZDZIAŁ IV
ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA GRUPY
I NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

§ 6


1.    Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna grupy kursowej.
2.    Obowiązkiem opiekuna grupy jest założenie dziennika zajęć oraz dokonywanie należnych do niego wpisów, a także nadzór nad prawidłowością dokumentowania w nim procesu kształcenia przez nauczycieli prowadzących zajęcia na kursie.
3.    Opiekun grupy ma obowiązek rozwiązywać problemy kursantów i prowadzących zajęcia związane z procesem dydaktycznym.
4.    Opiekun grupy ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program i organizację kursu oraz szczegółowy plan zajęć i praktyk zawodowych objętych programem.
5.    Opiekun grupy informuje słuchaczy na początku każdego kursu o zasadach organizacji
i zaliczania kursu.
6.    Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć.ROZDZIAŁ V
ZALICZENIA

§ 7


1.    Podstawą uzyskania zaliczenia kursu jest egzamin zaliczeniowy pisemny z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz egzamin zaliczeniowy praktyczny z praktycznej nauki zawodu.
2.    Egzamin pisemny z teoretycznych przedmiotów  zawodowych ma postać testu wielokrotnego wyboru a z zajęć praktycznych ma postać  zadania praktycznego.
3.    Słuchacz zdał egzamin zaliczeniowy pisemny  jeżeli uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
4.    Słuchacz zdał egzamin zaliczeniowy praktyczny jeżeli uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
5.    Słuchacz ukończył kurs jeżeli zdał wszystkie egzaminy zaliczeniowe z przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki zawodu.


§ 8


1.    Egzamin zaliczeniowy pisemny przeprowadza się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu.
2.    Dopuszcza się sposób cząstkowego sprawdzania wiedzy poprzez testy i sprawdziany w ciągu trwania kursu.
3.    Egzamin zaliczeniowy z zajęć praktycznych przeprowadza się  w ostatnim dniu zajęć praktycznych.
4.    W ciągu jednego dnia nie może być przeprowadzonych więcej niż dwa egzaminy zaliczeniowe.
5.    Egzamin zaliczeniowy pisemny  przeprowadza się w Szkole,
6.    Po przeprowadzonym egzaminie zaliczeniowym pisemnym sporządza się protokół zawierający: rodzaj egzaminu, datę egzaminu, nazwisko egzaminatora, imiona i nazwiska słuchaczy, ilość punktów uzyskanych z egzaminu, informację o zdaniu/niezdaniu egzaminu zaliczeniowego. Protokół z egzaminu zaliczeniowego przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
7.    Egzamin zaliczeniowy praktyczny przeprowadza się w miejscu gdzie odbywała się praktyczna nauka zawodu. Zadania praktyczne mogą mieć różną treść i mogą być  przedmiotem losowania przez zdających.
8.    Po przeprowadzonym egzaminie zaliczeniowym praktycznym sporządza się protokół zawierający: rodzaj egzaminu, datę egzaminu, nazwisko egzaminatora, imiona i nazwiska słuchaczy, ilość punktów uzyskanych z egzaminu, informację o zdaniu/niezdaniu egzaminu zaliczeniowego. Protokół z egzaminu zaliczeniowego  przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
9.    Jeżeli podstawa programowa przewiduje nabycie umiejętności prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepami lub samochodu osobowego to kursant zobowiązany jest zdać egzamin wewnętrzny z przepisów ruchu drogowego i egzamin wewnętrzny z prowadzenia określonego pojazdu.


§ 9


1.    Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu zaliczeniowego w ustalonym terminie i dostarczył do 7 dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o zdarzeniu losowym zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
2.    Słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu zaliczeniowego w ustalonym terminie, nie uzyskuje zaliczenia kursu.


ROZDZIAŁ VI
EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 10


1.    Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku nie zdania egzaminu zaliczeniowego.
2.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,
nie później niż 2 tygodnie po terminie egzaminu zaliczeniowego.
3.    Wynik, jaki słuchacz uzyskał z egzaminu poprawkowego jest ostatecznym.
4.    Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie i dostarczył do 7 dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie
o zdarzeniu losowym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 1 miesiąc od terminu egzaminu zaliczeniowego.


ROZDZIAŁ VII
ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UCZĘSZCZANIA NA OKREŚLONE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

§ 11


1.    Słuchacz podejmujący kształcenie na kursie kwalifikacyjnym posiadający:
1)    dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;
2)    świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania mistrza lub inny równorzędny;
3)    świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
4)    świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
5)    świadectwo ukończenia liceum profilowanego;
6)    świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie;
7)    zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
może być zwolniony, na swój wniosek złożony do uczącego danych zajęć z całości lub części zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych
w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji umożliwia takie zwolnienie.
2.    Decyzje o zwolnieniu podejmuje uczący tego przedmiotu na podstawie przedstawienia przez słuchacza oryginału dyplomu, świadectwa lub indeksu w terminie do 30 dni od rozpoczęcia danego semestru.
3.    W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
4.    W przypadku zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia edukacyjne , o którym mowa
w ust. 1, w dzienniku lekcyjnym w miejscu obecności słuchacza na tych zajęciach wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
5.    Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza na jego pisemny wniosek z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające  przepracowanie w zawodzie, którym się kształci, okresu co najmniej równego kresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu.
6.    Słuchacz zwolniony z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu jest zwolniony
z egzaminu zaliczeniowego praktycznego. W protokole egzaminu zaliczeniowego praktycznego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. Zwolnienie z egzaminu zaliczeniowego praktycznego jest równoznaczne ze zdaniem tego egzaminu.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12


1.    Słuchaczowi, który ukończył  kurs  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu wystawia zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
2.    Zaświadczenie o ukończeniu kursu  wydawane jest na podstawie §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. (DZ.U. z dnia 10 października 2023 poz. 2175) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
3.    Zaświadczenie  podlega rejestracji w księdze wydanych zaświadczeń.
4.    Zaświadczenie jest wydawane słuchaczowi po uregulowaniu przez niego wszystkich przewidzianych zobowiązań wobec organizatora kursu.