REGULAMIN REKRUTACJI

dla kandydatów do klas pierwszych

TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PO  SZKOLE PODSTAWOWEJ

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu 

 na rok szkolny 2024/2025

5- letnie TECHNIKUM 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Podstawa prawna: 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/2025 opracowano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r poz.900- tekst jednolity, z późn zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z  dnia 25 listopada 2022 r.  poz. 2431).

3. Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim.

Pracami związanymi z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

 

I. Informacje ogólne: 

1. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną lub osobiście (dotyczy kandydatów spoza systemu rejestracji elektronicznej). Kandydaci rejestrują się
w elektronicznym systemie rekrutacji. Ustalają listę preferencji oddziałów w trzech szkołach ponadpodstawowych. W każdej ze szkół mogą wybrać dowolną liczbę zawodów, przy czym ważna jest ich kolejność - na pierwszym miejscu listy Kandydat umieszcza zawód, którym jest najbardziej zainteresowany. Kolejność wyboru pozostałych zawodów zależy wyłącznie od Kandydata. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły przychodzą osobiście do szkoły pierwszego wyboru.

2. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH  na rok szkolny 2024/2025 przebiega według terminarza zawartego w poniższej tabeli:

Lp

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 13.05.2024 r.

do 14.06.2024 r.

do godz. 1500

24.07 - 26.07.2024 r.
do godziny 1500

2.        

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21.06 – 08.07.2024r.

do godz. 1500

 

3.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

 

do 09.07.2024 r.

 

do 29.07.2024 r.

4.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Do 12.07.2024 r.

Do 01.08.2024 r.

5.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.07.2024 r.
do godziny 1200

05.08.2024 r.

Do godziny 1200

6.        

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe

Od 13.05.2024 r.

do 18.07.2024 r.

Od 24.07.2024 r.

do 09.08.2024 r.

7.        

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od  16.07.2024 r.

Do 18.07.2024 r.

do godz. 1400

od  05.08.2024 r.

do 09.08.2024 r.

do godz. 14 00

8.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.07.2024 r.

do godz. 1200

09.08.2024 r.
do godziny 1200

9.        

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 19.07.2024 r.

Do godziny 1400

Do 09.08.2024 r.

Do godziny 1400

3. O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów do danego zawodu (nie mniejsza niż 10 osób) przy dwudziestoosobowej liczebności klasy dwuzawodowej.

 

II. Warunki przyjęcia.

 

1. Kandydat może osiągnąć maksimum 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym w tym: 

a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty,

b)100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz najlepszej oceny uzyskanej z jednego z wymienionych przedmiotów: w zależności od zawodu oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

1) wynik przedstawiony w procentach mnożymy przez z:

a) języka polskiego x 0,35

b) matematyki x 0,35

c) języka obcego nowożytnego x 0,3;

 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone 

w stopniu:

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

5. W przypadku innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punkty przyznaje się za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych

niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których 

mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

 

8.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punkty,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punkty,

e) dopuszczającym- przyznaje się 5 punkty

 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty  przelicza się na punkty, w sposób określony jak wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

10.Wykaz konkursów i olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2024 PKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych) : 

a) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: 

1) Konkurs z Języka polskiego 

2) Konkurs z Języka angielskiego 

3) Konkurs z Języka francuskiego 

4) Konkurs z Języka hiszpańskiego 

5) Konkurs z Języka niemieckiego 

6) Konkurs z Języka ukraińskiego 

7) Konkurs z Matematyki 

8) Konkurs z Fizyki 

9) Konkurs z Informatyki

10) Konkurs z Biologii 

11) Konkurs z Chemii 

12) Konkurs z Geografii 

13) Konkurs z Historii

b) konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

1) XVII edycja ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty.

2) PONADWOJEWÓDZKI KONKURS BUDOWY I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW GG ROBOT 2024- Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty.

3) WOJEWÓDZKI KONKURS TEMATYCZNY Podkarpacki Baltie 2023 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2023/2024 - Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty.

c) olimpiady przedmiotowe z przedmiotu lub przedmiotów objętych  egzaminem ósmoklasisty, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym  2023/2024:

 • przeprowadzonych w latach szkolnych 2018/2019 do 2023/2024:
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Historyczna Juniorów
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada ,,Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego’’
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Olimpiada Języka Francuskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych
 • Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów
 • Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego

11. O przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punktów, w kolejności od najwyższej, aż do wyczerpania miejsc w danym typie szkoły, z uwzględnieniem preferencji wyboru.

12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydata w toku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego pierwszeństwo 

w przyjęciu do szkoły mają: 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych, udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzony opinią

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

d) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych.

13. Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji:

- język polski – wszystkie  oddziały

- matematyka – wszystkie oddziały

- j. angielski – wszystkie oddziały oraz czwarty przedmiot  w zależności od zawodu

- technik żywienia i usług gastronomicznych (biologia lub chemia),

- technik weterynarii (biologia lub chemia),

- technik rolnik (biologia lub chemia)

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (fizyka lub informatyka)

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (technika lub informatyka)

 

III. Postanowienia końcowe:

1. Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły.

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

3. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,

 liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia.

6. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu w ciągu 3

dni od dnia otrzymania odwołania.

 

IV. Dodatkowe informacje

1. Strona internetowa szkoły: undefined

2. Kontakt telefoniczny: 17 581-13-22 / +48 661-826-110

3. Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna