REGULAMIN REKRUTACJI

dla kandydatów do klas pierwszych

TECHNIKUM  I  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu

na rok szkolny 2021/2022

5 - letnie TECHNIKUM

• zawód: technik  ogrodnik   [więcej]

• zawód: technik rolnik [więcej]

• zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych [więcej]

•zawód: technik weterynarii [więcej]

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

zawód: mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych [więcej]

zawód: kucharz (więcej)

 

Podstawa prawna:

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19( Dz.U.2020 poz. 493 ze zm.)

Pracami związanymi z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

I. Informacje ogólne:

1. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną lub osobiście (dotyczy kandydatów spoza systemu rejestracji elektronicznej). Kandydaci rejestrują się
w elektronicznym systemie rekrutacji. Ustalają listę preferencji oddziałów w trzech szkołach ponadpodstawowych. W każdej ze szkół mogą wybrać dowolną liczbę zawodów, przy czym ważna jest ich kolejność - na pierwszym miejscu listy Kandydat umieszcza zawód, którym jest najbardziej zainteresowany. Kolejność wyboru pozostałych zawodów zależy wyłącznie od Kandydata. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły przychodzą osobiście do szkoły pierwszego wyboru.

2. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia na roku szkolny 2020/2021 przebiega według terminarza zawartego w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17.05 – 21.06.2021 r.

do godz. 15.00

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 14.07.2021 roku

 

3

 

 

 

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły

oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 25.06.2021 roku

 

do 14.07.2021 roku

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.07.2021 roku

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2021 r.

 

 

 

7

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 17.05-26.07.2021 roku

 

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami ( dotyczy zawodu technik rolnik, technik weterynarii, technik ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic lub pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora w terminie do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00 wskazując przyczynę. Wówczas dokumenty te dostarcza się nie później niż do 24 września 2021 roku. Nieprzedłożenie w tym terminie jest ww dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ucznia z kontynuowania nauki w szkole do której został przyjęty

23.07-30.07.2021 r.

do godz.15.00

 

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02.08.2021 roku

do godz. 1400

 

10

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

 

 

3. O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów do danego zawodu (nie mniejsza niż 10 osób) przy dwudziestoosobowej liczebności klasy dwuzawodowej.

 

 

II. Warunki przyjęcia.

1. Kandydat może osiągnąć maksimum 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym w tym:

a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty,

b)100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz najlepszej oceny uzyskanej z jednego z wymienionych przedmiotów: informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, wychowanie fizyczne - maksymalnie 80 pkt. oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów).

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego 0,3

b) matematyki 0,3

c) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,2;

 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. W przypadku innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punkty przyznaje się za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświatowym:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3  punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

– przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie 1-4 , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,

e) dopuszczającym- przyznaje się 2 punkty

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty  przelicza się na punkty, w sposób określony jak wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

10. Wykaz konkursów i olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym:

a) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

1)            języka polskiego,

2)            historii,

3)            matematyki,

4)            biologii,

5)            geografii,

6)            fizyki,

7)            chemii,

8)            języka francuskiego,

9)            języka niemieckiego,

10)         języka angielskiego.

11)        języka hiszpańskiego

12)        języka ukraińskiego

b) konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

1)     Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „ Losy żołnierza i dzieje orężą polskiego w latach 1887 - 1922. O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej".

2)     Udział w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

3)     Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2020 „Stalowi profesjonaliści" w kategorii klas VII- VIII.

4)     Wojewódzki Konkurs Tematyczny Podkarpacki Baltie 2020.

 

c) olimpiady przedmiotowe z przedmiotu lub przedmiotów objętych  egzaminem ósmoklasisty, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym  2019/2020:

v  przeprowadzonych w latach szkolnych 2016/2017 do 2010/2020

 • Olimpiada Matematyczna Juniorów
 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Olimpiada Języka Francuskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych
 • Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów
 • Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego

11. O przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punktów, w kolejności od najwyższej, aż do wyczerpania miejsc w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia , z uwzględnieniem preferencji wybor

12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydata w toku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych, udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzony opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

d) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych.

13. Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji:

- język polski

- matematyka

- język angielski

oraz 4 przedmiot w zależności od zawodu:

- technik ogrodnik (biologia lub chemia)

- technik żywienia i usług gastronomicznych (biologia lub chemia),

- technik weterynarii (biologia lub chemia),

- technik rolnik (biologia lub chemia)

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (technika lub informatyka)

- kucharz (technika lub informatyka)

 

III. Postanowienia końcowe:

1. Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły.

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia.

6. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu w ciągu 7

dni od dnia otrzymania odwołania.

IV. Dodatkowe informacje

1. Strona internetowa szkoły: http://www.zsckr.rzemien.eu/

2. Kontakt telefoniczny: 17 581-13-22

3. Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna