Technikum, zawód : technik rolnik

Nr zawodu 314207
Branża: rolno- hodowlana

Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego i pracy w instytucjach i firmach okołorolniczych, uzyskiwania środków z Unii  Europejskiej, uprawnia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat.T.

Uczeń w zawodzie technik rolnik przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych :

I. W zakresie kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 2. wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
 3. prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 4. prowadzenia sprzedaży zwierząt gospodarskich i produktów rolnych.
II. W zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:
1. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej
2. organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej

Kwalifikacje w zawodzie : technik rolnik :

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmioty zawodowe :

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy rolnictwa
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • mechanizacja rolnictwa
 • organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych
 • język obcy zawodowy
 • organizacja produkcji roślinnej
 • organizacja produkcji zwierzęcej
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

900 godz.

 

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

450 godz.

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe
z branży rolno - spożywczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolno - spożywczego oraz inne podmioty
stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

Uczeń jest przygotowywany:
- do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii, zgodnie
z  przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.
- uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków
ochrony roślin

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień na :

 • wózek widłowy
 • kombajn zbożowy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej i ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 ...

...

...