Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający
w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych
i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Część praktyczna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych
i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́:

 

R.09,
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt:
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.11
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.16
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

T.15
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka