mgr inż. Bożena Słomba - wicedyrektor

Ukończyła Akademię Rolniczą w Lublinie Wydział Zootechniki, a także Studium Podyplomowe Hodowli i Żywienia Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Zootechniki. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Produkcji Rolniczej Według Wymogów UE na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie oraz Zarządzanie Jakością w Przemyśle Spożywczym na Wydziale Technologii Żywności Akademi Rolniczej w Krakowie.

W latach 1991 - 2000 krajowy doradca metodyczny z zakresu produkcji zwierzęcj.

W szkole pracuje od 1985 roku.

Jest nauczycielem dyplomowanym produkcji zwierzęcej.

Funkcję wicedyrektora pełni od 01.09.2018 roku

Ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Wydział  Mat-Fiz-Tech
specjalność: Matematyka, studia podyplomowe z Fizyki
z elementami informatyki oraz Techniki w kształceniu.

 

Pracuje w szkole od 2006 roku,
jest nauczycielem dyplomowanym matematyki
od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku roku pełniła funkcję

 

„Wdzięczność jest pamięcią serca” – Jean Massieu

 

Z dniem 1 września 2016 r., po 37 latach pracy w naszej szkole, na emeryturę przeszła Pani Jadwiga Włodarczyk- wybitny pedagog, wychowawca oraz wieloletni wicedyrektor naszej szkoły.

Pani Jadwiga Włodarczyk jako absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła pracę
w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczych w Rzemieniu w roku 1979.
Jako nauczyciel chemii stale podnosiła swoje kwalifikacje;
ukończyła studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej,
zdobyła drugi stopień specjalizacji w nauczaniu chemii,
uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego,
pracowała jako egzaminator i weryfikator OKE w Krakowie.

 

Największą satysfakcję sprawiało jej uczenie chemii.
Zawodowa pasja oraz wybitne umiejętności metodyczno-dydaktyczne
Pani Jadwigi Włodarczyk przekładały się na sukcesy uczniów,
którzy wygrywali konkursy chemiczne, osiągali wysokie wyniki na egzaminie
maturalnym z chemii, a także wybierali studia na wydziałach chemicznych.

Wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z innymi, prowadząc lekcje otwarte
dla nauczycieli szkół rolniczych województwa podkarpackiego,
publikując artykuły w czasopismach naukowych, opiekując się nauczycielami
w trakcie stażu i studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

Pani Jadwiga Włodarczyk od 1988 roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.
W tym czasie uczniowie szkoły odnosili spektakularne sukcesy
w konkursach i olimpiadach z przedmiotów zawodowych.
Sukcesy te uplasowały szkołę na wysokiej pozycji w Ogólnopolskim Rankingu
Szkół Średnich prowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”,
a w roku 2004 szkoła uzyskała nagrodę i wyróżnienie w tym rankingu.
Pani wicedyrektor współpracowała z wieloma instytucjami działającymi
na rzecz rolnictwa. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami
Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Zawodowego
przyczyniło się do powstania Szkolnego Klub H-4,
a jedna uczennica ukończyła szkołę i studia w Pensylwanii w USA.
Jako wicedyrektor szkoły była organizatorem wielu konferencji,
szkoleń i spotkań, które dawały nauczycielom możliwość rozwoju w dziedzinie
dydaktyki, wychowania oraz unowocześniania warsztatu pracy.
Dzięki temu w szkole pracowali metodycy przedmiotów zawodowych.
Była beneficjentem projektu poświęconego kształceniu na odległość,
realizowanemu we Francji, a także współautorem projektu
w programie Leonardo da Vinci, dzięki któremu grupa nauczycieli wyjechała
do duńskiej szkoły rolniczej w Grindsted.
Była inicjatorem i organizatorem integracji nauczycieli szkół
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Coroczne szkolenia połączone ze spotkaniami nauczycieli różnych szkół
dawały praktyczną możliwość wymiany doświadczeń zawodowych.
Realizując zadania wychowawcze szkoły, współpracowała z instytucjami
działającymi na rzecz wychowania i pomocy młodzieży.
Systematycznie organizowała szkolenia dla nauczycieli i wychowawców
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Pani Dyrektor Jadwiga Włodarczyk konsekwentnie realizowała wizję
szkoły przyjaznej uczniowi, dlatego tak wielką wagę przykładała
do działań integrujących całą społeczność szkolną.
Bogaty kalendarz imprez szkolnych gromadził uczniów i nauczycieli
podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i szkolnych,
wystaw okolicznościowych, podczas wycieczek, rajdów i ognisk .
Do historii przejdą spotkania na sali gimnastycznej i wspólna zabawa
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Integracji, szkolny koncert kolęd i jasełka,
degustacja potraw świątecznych i regionalnych.
Niepowtarzalny klimat szkoły przetrwał w pamięci absolwentów,
którzy chętnie wspominają i odwiedzają naszą szkołę i Panią Dyrektor.
Promując szkołę w środowisku Pani Dyrektor dbała o to, by w lokalnych mediach
i na stronie internetowej szkoły na bieżąco informować o sukcesach
uczniów i najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.
Była pomysłodawcą wielu działań, których celem było dotarcie
z ofertą edukacyjną do uczniów gimnazjum.
Dzięki jej zaangażowaniu szkoła organizowała Jesienne Pikniki Edukacyjne
oraz Dni Otwarte, nakręcono filmy rekrutacyjne i reklamowe.
Współpracując ze środowiskiem lokalnym inicjowała i organizowała imprezy otwarte
takie jak : Parafialne Święto Niepodległości, spotkanie środowiskowe
„Niech jednoczą nas Święta”.
Była inicjatorem i głównym współorganizatorem jubileuszu
50–lecia szkoły połączonego z nadaniem szkole imienia prof. Wł. Szafera
i zjazdem absolwentów. Jest współautorką monografii szkoły
przygotowanej na tę okazję.

Pani Jadwiga Włodarczyk zawsze była gorącym propagatorem
kultury w szkole i wspierała organizację wyjazdów młodzieży do teatru,
kina, filharmonii. Dbała o rozwój talentów artystycznych i udział
uzdolnionych uczniów w konkursach poezji, piosenki, wystawach malarskich.
Dużą wagę przykładała do estetyki pomieszczeń szkolnych i terenu wokół szkoły,
dbała o dekoracje, ukwiecenie pracowni i korytarzy szkolnych,
o zieleń wokół szkoły i na terenie parku.
Współpracowała z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
i pracownikami Wydziału Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej,
czego efektem była rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego,
na terenie którego mieści się szkoła.

Dbając o dobre samopoczucie młodzieży w szkole,
będąc jednocześnie wymagającą i opiekuńczą zjednywała sobie
również uznanie rodziców, którzy nawet w sytuacjach konfliktowych
mogli liczyć na jej pomoc i wyrozumiałość. Swoimi działaniami powodowała,
że rodzice chętnie włączali się w życie szkolne.

Pani Dyrektor organizowała również życie kulturalne i turystyczne pracowników szkoły.
Dzięki jej pomysłom i organizacji nauczyciele, pracownicy szkoły i emeryci
zwiedzili wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce i Europie.
Wyjeżdżali również na koncerty, do kina, teatru, opery i filharmonii,
a także na wystawy i targi. Aktywnie pracowała w komisji socjalnej,
dbając o pomoc dla osób chorych lub mających problemy w życiu rodzinnym.
Szczególnym szacunkiem i troską otaczała emerytowanych nauczycieli
i pracowników szkoły.

Wieloletnia praca Pani Dyrektor wpływała na rosnącą pozycję szkoły w środowisku,
przyczyniła się do wdrożenia nowych kierunków kształcenia
i organizacji nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły
oraz podnoszenia poziomu pracy nauczycieli i poziomu zadowolenia
uczniów i rodziców.


Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez Dyrektorów szkoły,
Wojewodę Rzeszowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
otrzymała także nagrodę Starosty Powiatu Mieleckiego oraz
Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2014 r.

Dla nauczycieli, uczniów i rodziców zawsze była niezaprzeczalnym autorytetem,
osobą, do której zawsze można było się zwrócić z każdym problemem
uczniowskim, zawodowym czy osobistym, mając pewność,
że zostanie się wysłuchanym, zrozumianym i otrzyma się pomoc.