Technikum, zawód: Technik turystyki wiejskiej
Nr zawodu 515203
Obszar:Rolniczo-leśny z ochroną środowiska
Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE.
Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim
i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura.

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością
ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu.
Uczeń w zawodzie technik turystyki wiejskiej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:
1. Organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
2. Planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.
3. Planowania i organizowania działalności agroturystycznej.
4. Obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Kwalifikacje w zawodzie: technik turystyki wiejskiej:
K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich T.7:
- przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych;
- realizowanie imprez i usług turystycznych;
- rozliczanie imprez turystycznych.
K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego T.8:
- prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym;
- dostosowanie gospodarstwa do działalności agroturystycznej;
- obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Przedmioty zawodowe:
- podstawy turystyki;
- organizacja i obsługa ruchu turystycznego;
- j. obcy zawodowy;
- agroturystyka i obsługa klienta;
- żywienie turystów;
- prowadzenie działalności gospodarczej;
- ekonomika w turystyce;
- BHP w turystyce;
- podstawy rolnictwa;
- produkcja rolnicza.
Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:
- turystyka wiejska
- agroturystyka.
Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne
dla zawodów w ramach obszaru  stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów 320 godz.
Kwalifikacja Nr 1  Nazwa kwalifikacji T7Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 310 godz.
Kwalifikacja Nr 2  Nazwa kwalifikacji T8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 560 godz.
razem 1190 godz.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie:
- pracowniach szkolnych;
- podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół ksztąłcacych w zawodzie;

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w formie wyjazdowej (autobus szkolny)
w biurach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych i pensjonatach.

Praktyka zawodowa (w wymiarze 8 tygodni) w kl. III
realizowane będzie w gospodarstwach agroturystycznych w kraju i za granicą.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe
dla nauczanego zawodu.

Ja, Ty, MY Oni:
- Będziesz pracował indywidualnie.
- W tym zawodzie będziesz współpracował z instytucjami i organizacjami turystycznymi.
- Podstawowe w tej pracy są kontakty z ludźmi i to bardzo intensywne, głownie polegające na odpowiadaniu na pytania i doradzaniu.
- W zawodzie tym duże znaczenie ma dobra pamięć, która ułatwia pracę.
- Ważna jest też łatwość wypowiadania się - usprawnia to komunikowanie się z klientem.

Kariera edukacyjna:
- Wskazana umiejętność obsługi komputera i oprogramowania użytkowego oraz posługiwanie się językiem obcym.
- Przydatne są umiejętności urzędnicze, polegające na czynnościach biurowych, takich jak prowadzenie korespondencji, rejestracja dokumentów, czy wypełnianie różnych dokumentów.

Kariera zawodowa:
W zawodzie tym istnieje możliwość samozatrudnienia, tzn. prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego.

Warunki pracy:
- Prowadząc własne biuro obsługi turystycznej na wsi zwykle będziesz pracował 8 godzin dziennie. Natomiast zajmując się
gospodarstwem rolnym i agroturystyką w sezonie wczasowym będziesz mieć nienormowany czas pracy, w tym będziesz pracować w niedzielę i święta obsługując gości. Będziesz wykonywać pracę w ruchu.

Dalsza edukacja:
Nauka w zawodzie technik turystyki wiejskiej daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz turystycznych.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

 

 

 

.