8 marca 2023 roku jedenastu uczniów naszej szkoły z klasy 4FT wzięło udział w wyjazdowym szkoleniu w Woli Mieleckiej. Szkolenie to zorganizowane zostało przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, który realizuje operację “Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

Jest to operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania “Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Na szkoleniu poruszono następujące tematy:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku- Prawo wodne- jej znaczenie dla rolnictwa; korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli; zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych; zgody wodnoprawne dla rolnictwa;
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy; zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; kontrola gospodarowania wodami; instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami- system opłat;
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymaniu wody, a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy;
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych- działania obowiązkowe
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych- działania dobrowolne

Z całą pewnością nasi uczniowie skorzystają z tej wiedzy i wykorzystają ją w praktyce.

 

RRRRRRRRRR1111111111.png

    Zdjęcie pochodzi ze strony: https://podrb.pl/